دپارتمان ساختمان

دپارتمان ساختمان

 

دپارتمان ساختمان شركت همايش طرح و ابنيه پارس ،  طراحي - محاسبه و اجراي پروژه هاي عمراني و صنعتي در قالب قراردادهاي PC و EPC جهت ساختمانهاي مسكوني - اداري - سوله هاي صنعتي - ميكروپايل - محوطه سازي و ... با استفاده از مصالح و تكنولوژي هاي روز در صنعت ساختمان را اجرا مي نمايد.