كاشي كاري ضد اسيد

در برخي از سطوح صنعتی ، خصوصا صنایع نفت که سطوح در معرض ریزش مواد شیمیایی خورنده میباشد ، شرکت طرح و ابنیه پارس با ارائه مواد و اجرای سیستم کاشی کاری ضد اسید ، راهكار مناسب را ارائه می نماید .

كاشي كاري ضد اسيد