کفپوش پلی یورتان معمولی

در مواردی که نیاز به خصو صیات ارتجاعی کفپوش و همچنین مقاومت آن در برابر تابش اشعه UV مطرح باشد ، اجرای کفپوش پلی یورتان معمولی با هزینه مناسب به مشتریان پیشنهاد می گردد .

 کفپوش پلی یورتان