کفپوش پلی یوریای صنعتی

پلی یوریا رزین هایی هستند که بوسیله  دستگاه و در ضخامتهای بسیار پایین ،جهت محیطهای صنعتی در معرض ارتعاش و  ضربه مورد استفاده قرار میگرد. سرعت اجرای پلی یوریا بالا می باشد و اجرای آن توسط کادر باتجربه شرکت همایش طرح و ابنیه پارس صورت می گیرد.

 

کفپوش پلی یوریا صنعتی