​محاسبه و اجرای اسکلت فلزی و بتنی ساختمان درهر حجم و وزنی با سرعت بالا توسط شرکت همایش و طرح ابنیه پارس انجام میگردد