​محاسبه و اجرای اسکلت فلزی و بتنی ساختمان در هر حجم و وزنی با سرعت بالا توسط شرکت همایش و طرح ابنیه پارس انجام میگردد

​اسکلت ساختمان