​ عایقهای اکریلیکی با توجه به تنوع به دو دسته تقسیم می گردند 
1-عایقهای اکریلیکی خالص 
2-عایقهای اکریلیکی ترکیبی 
 -------------------------------------------------------------------
1-عایقهای اکریلیکی خالص
این عایق بصورت رنگ میباشد و با توجه به خصوصیات مکانیکی جهت اجرا بر روی دیواره ها و سطوح شیب دار قابل استفاده می باشد.
2-عایقهای اکریلیکی ترکیبی 
عایقهای فوق معمولاً بصورت دو جزیی و از یک جزء پودر و یک جزء مایع تشکیل گردیده است و بر اساس فرمولاسیون با نسبت ترکیب وزنی مشخص ترکیب و اعمال می گردد . (طبق اطلاعات پیوست) CR166 & CL51 Henkel
جهت استفاده از این نوع عایق بازدید رایگان کارشناسان این شرکت توصیه میگردد.

​عایق اکریلیکی