​در سطوح صنعتی که در معرض بار های دینامیک و ارتعاشات فیزیکی میباشد کفپوش های پلی یورتان صنعتی با الاستیسیته و کشسانی بالا توصیه میگرددتا نیرو های وارده به کف دفع گردد و از ترک خوردن کفپوش جلوگیری میگردد

​کفپوش پلی یورتان صنعتی