​از گروتهای اپوکسی این شرکت می توان جهت ترمیم سطوح بتونی و سایر مواردی که مشکلات چسبندگی بتن نو به کهنه پیش آمده استفاده نمود. که از نظر چسبندگی و مقاومتهای فشاری و مکانیکی نسبت به بتن ارجح میباشد.

گروت
​​​​​​​